Společnost FOICO s.r.o.

je na trhu již od roku 2010. Po celou dobu svého působení na trhu s IT poradenstvím se snažíme stavět na důvěryhodnosti a profesionalitě při poskytování našich služeb. Naši zákazníci jsou společnosti z privátní i státní sféry, kterým se vždy snažíme maximálně efektivně pomoci s aktuálními potřebami.

Ze světa GDPR:

Česká republika neschválí do účinnosti nařízení GDPR adaptační zákon. To bude mít nečekaný dopad na určité oblasti, ve kterých si stát může nastavit vlastní pravidla a výjimky. http://www.gdpr.cz/blog/adaptacni-zakon/

S účinností GDPR (25. 4. 2018) končí oznamovací povinnost správců. http://www.uoou.cz/ucinnosti-gdpr-konci-oznamovaci-povinnost-spravcu

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) zavádí pro správce novou povinnost spočívající v nutnosti provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA). Úřad pro ochranu osobních údajů má článkem 35 obecného nařízení povinnost vytvořit seznam operací zpracování, které podléhají posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Zároveň může vytvořit seznam operací zpracování, u nichž není posouzení vlivu nutné. http://www.uoou.cz/povinnosti-provadet-dpia

na úvod

Implementace nařízení EU GDPR

Stále častěji se naši zákazníci musí vyrovnávat se změnami, které přichází formou nařízení z Evropské unie, a které mají značný dopad do fungování společností. Nařízení, která naši zákazníci nejčastěji řeší, jsou:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 679/2016 tzv. nařízení GDPR;

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 679/2016, tzv. nařízení GDPR, je nařízení, které významně upravuje definici, co jsou osobní data, zásady nakládání (práce) s osobními daty a posiluje práva subjektů údajů (osoby, o kterých jsou osobní data vedena). Zároveň již na úrovni nařízení definuje významné pokuty v případě, kdy společnosti nedodrží nařízení GDPR. V krajním případě až 20 mil EUR, nebo 4% z globálního obratu společnosti.

Je zřejmé, že implementace nařízení GDPR vyžaduje opatření napříč společností, a to jak v procesní, smluvní, tak i v IT oblasti.

Společnost FOICO s.r.o. nabízí komplexní službu zajištění souladu s GDPR, nebo parciální služby, spočívající v řešení dílčích oblastí implementace GDPR dle potřeby zákazníka.

Datová inventura
Inventura a úprava procesů
Analýza rizik
Definování a dohled nad IT úpravami systémů
Zajištění osoby Pověřence ochrany osobních údajů

na úvod

Zajištění osoby Pověřence pro ochranu osobních údajů

Společnost FOICO s.r.o. nabízí externí zajištění osoby Pověřence pro ochranu osobních údajů a to pouze certifikovanými specialisty, nebo možnost podpory interního Pověřence pro ochranu osobních údajů.

V nařízení GDPR je „přesně“ vymezeno, za jakých okolností má společnost povinnost jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů:

„Povinnost jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů vzniká: u všech orgánů veřejné moci s výjimkou soudů při výkonu soudních pravomocí pokud hlavní činnosti správce nebo zpracovatele zahrnují systematické, rozsáhlé a pravidelné monitorování subjektů osobních údajů ve velkém měřítku pokud hlavní činnosti správce nebo zpracovatele zahrnují zpracování zvláštních kategorií osobních údajů ve velkém měřítku“

Nařízení GDPR zároveň samo umožňuje toto pozici zajistit externě, nebo interními zdroji.

na úvod

Provádění školení

Jednou z podstatných částí zavádění, udržování a zlepšování systému ochrany osobních údajů je pravidelné školení zaměstnanců popř. externistů. Naše společnost připraví na míru vše potřebné pro vzdělávání v oblasti ochrany osobních údajů. Školení provádí zkušení lektoři se znalostmi nařízení GDPR přímo z praxe.

na úvod

Provádění kompletního posouzení vlivu

Novou povinností, které vyžaduje nařízení GDPR je ve specifických případech provést tzv. „Posouzení vlivu“ viz článek 35. Naše společnost pro vás vytvoří metodiku, jak provést posouzení vlivu a provede vás celým procesem posouzení vlivu. Při tvorbě metodiky zohledňujeme již fungující metodiky pro posouzení vlivu a zároveň specifika společnosti, pro kterou je metodika popř. posouzení vlivu prováděno. Rádi vám poradíme, co se nám již v praxi osvědčilo v oblasti posouzení vlivu.

na úvod

Implementace nařízení eIDAS

Společnost FOICO s.r.o. nabízí službu zaměřenou na ověření připravenosti daného subjektu na nařízení eIDAS a následné služby pro zajištění plného souladu našich zákazníků s nařízením eIDAS.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014EU tzv. nařízení eIDAS

Řízení projektů dle standardů PRINCE 2

Společnost FOICO s.r.o. rovněž disponuje týmem certifikovaných projektových manažerů. Při naší práci vycházíme z metodiky PRINCE 2. V rámci projektového řízení zajišťujeme:

Projekty od prvotních prací až po finalizaci projektu a jeho vyhodnocení;
Přebíráme projekty v různých fázích a pomáháme projekty zformovat a dokončit, nebo v co nejkratší čase upozornit na změny, které již projekt činí nerealizovatelným;
Poskytujeme i služby kompletní projektové kanceláře, včetně prvotního zavedení metodiky projektového řízení v dané organizaci a následného řízení programu projektů.

Procesní řízení dle standardů ITIL v3

Společnost FOICO s.r.o. nabízí služby revize stávajících IT procesů a následnou úpravu dle reálné potřeby zákazníka. V případě úprav IT procesů je naším cílem nastavení procesů na takovou úroveň, aby byly zajištěny klíčové aktivity zákazníka za přijatelných provozních nákladů. Analýzu a úpravu procesů provádějí vždy certifikovaní experti s mnohaletou zkušeností s rozsáhlými IT prostředími.

Reference

GDPR ve FOICO

Společnost FOICO s.r.o. klade velký důraz na dodržování obecného nařízení GDPR a v rámci činností, které provádí dodržuje základní zásady pro nakládání s osobními údaji, kterými jsou:

Zákonnost, korektnost, transparentnost;
Omezení účelem
Minimalizace údajů
Přesnost
Omezení uložení
Integrita a důvěrnost

V případě, pokud by, jste se rozhodli uplatnit jakékoliv ze svých práv v oblasti ochrany osobních údajů, prosím kontaktujte nás na mailové adrese: info@foico.cz

Vaše práva jsou následující:

Právo na přístup k osobním údajům;
Právo na opravu;
Právo na výmaz („právo být zapomenut“);
Právo na omezení zpracování;
Právo na přenositelnost údajů;
Právo vznést námitku;
Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

V případě, že byste nebyli spokojeni s naší reakcí na uplatnění Vašich práv, nebo bychom nedodrželi stanovený termín odpovědi (max. 30 dní) máte právo podat stížnost na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Adresa:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
web: http://www.uoou.cz
e-mal: posta@uoou.cz

Společnost FOICO s.r.o. zpracovává osobní údaje svých zákazníků v rámci plnění zakázek, dále zpracovává osobníc údaje svých dodavatelů za účelem zajištění potřeb a služeb nutných pro chod společnosti a dále v rámci zaměstnanecké agendy společnosti o svých zaměstnancích.

Informace o jednotlivých zpracováních:

V rámci následujících zpracování je poskytnutí osobních údajů smluvní povinností:

Zpracovává osobní údaje svých zákazníků v rámci plnění zakázek;
Zpracovává osobní údaje svých dodavatelů za účelem zajištění potřeb a služeb nutných pro chod společnosti;

V případě neposkytnutí osobních údajů není možné službu vykonat, nebo odebrat.

V rámci následujícího zpracování je poskytnutí osobních údajů zákonnou povinností:

Zaměstnanecké agenda společnosti FOICO s.r.o.;

V případě neposkytnutí zákonem požadovaných osobních údajů není možné pracovníka zaměstnat.

Kontakty

     
firma :   FOICO s.r.o.
    Javorská 770/3
    193 00 Praha 9
IČ :   29024412
DIČ :   CZ29024412
     
mobil :   +420 605 408 057
email :   info@foico.cz
     
     
kontaktní formulář
     
jméno :  
společnost :  
IČ :  
email :  
mobil :  
     
zpráva :  
Antispam -    
zadejte aktuální rok :  
   

(c) 2018 - FOICO, s.r.o. - Design: Pavel Kvasil, Martin Tůma